Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK5609000000005073373214

BIC: GIBASKBX