Internet

Všeobecné podmienky spoločnosti S-Team, s.r.o.,

na poskytovanie prístupu k internetu

vydané podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“)

 

S-Team, s.r.o., so sídlom Moyzesova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36204315, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatváranej medzi S-Team,s.r.o., (ako poskytovateľom) a právnickou alebo fyzickou osobou, (ako užívateľom), týkajúcich sa poskytovania služieb  internetu , vydáva tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie prístupu k internetu.

 

 

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

 1. záväzok poskytovateľa zriadiť pripojenie koncového bodu a poskytovať užívateľovi počas trvania zmluvy službu  a plniť všetky povinnosti  tak,  ako sú výslovne uvedené v zmluve.
 2. Záväzok užívateľa platiť poskytovateľovi za pripojenie koncového bodu a za poskytovanie služby  platnú cenu podľa tarify  a plniť všetky dojednania tak, ako sú uvedené v zmluve

 

II.

Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 1. Použiť na zabezpečenie poskytovania služieb len zariadenia, ktoré majú schválenú technickú spôsobilosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektujúc súvisiace všeobecne záväzné predpisy a nariadenia spôsobom šetrným, minimálne znečisťujúcim a poškodzujúcim priestory a zariadenia užívateľa.
 2. Zabezpečiť na koncovom bode u užívateľa kvalitu poskytovanej služby v požadovaných parametroch
 3. Podľa požiadaviek užívateľa upraviť káblový rozvod, ak sú tieto požiadavky  technicky vykonateľné, neodporujú technickým a bezpečnostným normám, doporučeniam a predpisom. Osobitné požiadavky užívateľa budú vykonané so súhlasom poskytovateľa a budú vyúčtované zvlášť.
 4. Vyzvať užívateľa k súčinnosti pri montáži, meraniach a nastavovaní prvkov rozvodu, primerane rešpektovať jeho časové možnosti.
 5. Zabezpečovať servis a údržbu systému pripojenia k internetu. Poruchy prejavujúce sa prerušením prevádzky ako celku, resp. jej ucelenej časti odstraňovať do 48 hodín.
 6. Akceptovať zľavu z ceny, ak sa potvrdí oprávnenosť reklamácie zo strany užívateľa. 
 7. Neposkytovať tretím osobám osobné údaje o užívateľovi  s výnimkou subjektov, ktoré zabezpečujú bezhotovostný platobný styk za využívanie predmetnej služby.  Dodržiavať právne normy o ochrane osobnosti a jej prejavov.
 8. Poskytovať neobmedzené pripojenie s výnimkou práva obmedziť nadmerné sťahovanie dát, ktoré by výraznejšie zabraňovalo možnosť využívania služieb ostatnými užívateľmi.
 9. Spracúvať osobné údaje Užívateľa v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä §56 Zákona a zákona č. 122/2013 Z. z.
 10. Informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho dôvodu, na aký účel a ako dlho sa budú spracúvať. Táto informácia sa poskytuje najneskôr pri uzavretí zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
 11. Poskytovateľ môže na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a

a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,

b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

 1. Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb, a ak je to nevyhnutné, aj v súčinnosti s poskytovateľom verejnej siete. Prijaté opatrenia musia zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti služieb, ktorá je primeraná existujúcemu riziku s ohľadom na stav techniky a náklady na ich realizáciu.

 

III.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje:

 1. Poskytovať súčinnosť pri montáži, meraniach, opravách a kontrole zariadenia, umožniť vstup na parcelu rodinného domu, resp. do bytu  pred a po zriadení koncového bodu bezodplatne. Užívateľ zároveň prehlasuje, že takýto súhlas  je oprávnený vydať.
 2. Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia, najmä nepripájať iné zariadenia, než pre ktoré je koncový bod určený, neprekladať koncový bod, nerozširovať počet zásuviek a neumožňovať tretím osobám vykonávať žiadne zásahy do rozvodu, resp. neumožniť nelegálne pripojenie sa.
 3. Mať zabezpečený počítač pred šírením vírusov a spamov, ktoré veľmi znepríjemňujú ovzdušie užívateľskej komunity,  veľmi škodia kvalite šírenia pošty a bránia samotnému pripojeniu. V prípade hlásenia chyby na internetovej sieti,  je možné zistiť chybu na PC užívateľa, odstránenie ktorej je v záujme užívateľa v jeho nákladoch.
 4. Nepoužívať  službu ani  zariadenia  priamo alebo  nepriamo k:
 1. porušeniu alebo pokusu o porušenie bezpečnosti iného užívateľa alebo získanie prístupu do počítača iného užívateľa k jeho softvéru alebo dátam bez jeho vedomia a súhlasu. Zariadenie alebo službu nie je dovolené používať pri pokusoch obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek hostiteľa, siete alebo účtu. Zakázané sú taktiež používanie a distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť porušovania súkromia iných osôb, porušovania právnych predpisov, udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa, alebo  k  umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej činnosti písomné oprávnenie udelené poskytovateľom 
 2. narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete poskytovateľa. Medzi zakázané narušenia patrí okrem iného zasielanie nevyžiadaných alebo hromadných e-mailových správ (spamming)
 3. predávaniu alebo účtovaniu používaných služieb iným užívateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
 1. Potvrdiť svojim podpisom, že všetky technické prostriedky, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa v spojení s poskytovaním predmetu zmluvy,  preberá dňom podpisu preberacieho protokolu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení..
 2. Umožniť poskytovateľovi (resp. zamestnancom poskytovateľa alebo ním povereným osobám) na jeho požiadanie prístup ku koncovému bodu za účelom kontroly, vykonávania servisu, resp. k iným úkonom, ktoré súvisia so zabezpečením bezporuchovej prevádzky predmetnej služby.

 

IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Užívateľ je povinný:
 1. zaplatiť jednorázovo cenu za zriadenie koncového bodu ,
 2. platiť cenu v pravidelných opakovaných platbách za poskytovanú službu podľa platnej tarify za obdobie vopred. Posledným dňom splatnosti ceny je 25. (dvadsiatypiaty) deň po začiatku obdobia, ak nie je v zmluve alebo na faktúre uvedené inak.
 1. Výška úhrad (cena za zriaďovanie a prevádzkovanie) a ich zmeny sa vykonávajú v rozsahu podľa ustanovení zákona o cenách a príslušných vyhlášok. Dôvodom pre zmenu cien je najmä zvýšenie a zníženie:
 • technologicky nevyhnutných nákladov,
 • mzdových a ostatných nákladov,
 • ostatných priamych a nepriamych nákladov a nákladov obehu, ako aj vplyv vykonaných systémových zmien štátu v oblasti kurzov, devalvácie, daňových, colných a iných tarifných a dovozných opatrení a iných makroekonomických vplyvov
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tarifu vydaním  novej tarify.
 2. Ak poskytovateľ vydá novú tarifu je povinný pred dňom nadobudnutia účinnosti novej tarify písomne, na adresu elektronickej pošty o tom upovedomiť užívateľa a nové znenie tarify sprístupniť na zákazníckom stredisku.
 3. Ak užívateľ nesúhlasí s novou tarifou, má právo z  tohoto dôvodu vypovedať zmluvu, najneskôr však doručením písomnej výpovede poskytovateľovi 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej tarify. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti novej tarify. Ak užívateľ v tejto lehote zmluvu nevypovie, má sa za to, že s tarifou súhlasí.
 4. Užívateľ súhlasí s realizáciou bezhotovostnej platby prostredníctvom prevodu z účtu, resp. platbou v hotovosti na zákazníckom stredisku.

Inú formu realizácie platieb môže objednávateľ uskutočňovať len po dohode s prevádzkovateľom.

 1. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zániku zmluvy sú cena   za zriadenie koncového bodu a iné jednorázové platby nenávratné.
 2. Zánik zmluvy nemá vplyv na právo poskytovateľa na zaplatenie jeho pohľadávok voči užívateľovi vzniknutých v súvislosti so zmluvou.

 

V.

Reklamačný poriadok

 

 1. Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať správnosť účtovania ceny (súlad účtovanej ceny s tarifou) a kvality poskytovanej služby  v lehote do 40 dní od začiatku obdobia, ktorého sa cena týka, inak toto právo zaniká. Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti účtovania nemá v zmysle zákona odkladný účinok na povinnosť užívateľa zaplatiť príslušnú platbu podľa zmluvy.
 2. V prípade znemožnenia prístupu na internet zavinenom poskytovateľom a trvajúcom bez  prestávky po dobu dlhšiu ako 48 hodín, je užívateľ oprávnený požadovať zľavu z ceny ním zaplatenej vo výške 1/30 z mesačného poplatku za každých 24 hodín. Pre priznanie takejto zľavy sa vyžaduje, aby užívateľ uplatnil zľavu v písomne odôvodnenej žiadosti najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby, pričom bude poskytovateľ akceptovať nárok na zľavu zásadne vtedy, ak bude podložená pracovným listom potvrdzujúcim vznik závady, čas odstránenia závady podpísaný povereným technikom za poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ oznámi užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie zásadne v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať užívateľa pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak poskytovateľ odošle svoje oznámenie užívateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. V prípade, že poskytovateľ reklamáciu uzná za opodstatnenú, zúčtuje ju užívateľovi v nasledujúcom období alebo iným spôsobom podľa dohody užívateľa a poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ a užívateľ sú povinní reklamáciu týkajúcu sa správnosti úhrady a kvality služieb poskytovania prístupu k internetu riešiť predovšetkým dohodou. V rámci reklamačného konania sú užívateľ a poskytovateľ povinní vzájomne si predkladať podklady a dávať návrhy na vecné posúdenie prípadu.
 6. Užívateľ môže predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len ,,Úrad“) spor s poskytovateľom, v oblasti upravenej Zákonom, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží úžívateľ bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
 7. Poskytovateľ a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi poskytovateľom a užívateľom o predmete sporu. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.
 8. Po dobu riešenia sporu podľa bodu V.6 nie je žiadna zo zmluvných strán oprávnená uplatňovať súbežne nárok súdnou cestou pokiaľ nehrozí zánik alebo premlčanie nároku, ak by nebolo uplatnené včas v súdnom konaní. Tým nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán požiadať príslušný súd o prerušenie konania do vyriešenia sporu postupom podľa bodu V.6. čo však nemá vplyv na práva poskytovateľa podľa  bodu V.1.

 

VI.

Náhrada škody

 

 1. Užívateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nedbanlivosťou alebo úmyselne, a porušením príslušných ustanovení  zmluvy.
 2. Na ostatné prípady náhrady vzniknutej škody sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

VII.

Zmeny a odstúpenie od zmluvy

 

 1. Všetky zmeny k Zmluve s výnimkou obsahu článku V. sa vykonávajú dodatkom, ktorý má písomnú formu a musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
 2. Užívateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 • aj bez platenia už vykonaných prác vtedy, ak je zrejmé, že práce nebudú vykonané riadne a ak poskytovateľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote, aj ak poskytovateľ zmení podstatné náležitosti platnej zmluvy, okrem článku V. ,
 • ak zariadenie poskytovateľa má dlhodobo takú chybu, kvôli ktorej ho nemožno užívať dohodnutým spôsobom,
 • z iných dôvodov – sťahovanie, odchod do zahraničia – tieto je však povinný oznámiť poskytovateľovi zásadne písomne a to najmenej 30 dní vopred .

Užívateľ môže od zmluvy odstúpiť až po vyrovnaní všetkých záväzkov voči poskytovateľovi, ktoré vyplývajú zo zmluvy a umožniť pracovníkom poskytovateľa vykonať opatrenia na odpojenie užívateľa.

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 • ak užívateľ neposkytne súčinnosť ani po márnom uplynutí primeranej lehoty do 15 dní, ak nebolo dohodnuté inak a taktiež vtedy, ak je užívateľ v omeškaní s platbou poplatkov za predmetnú službu viac než dva mesiace. Odstúpenie od zmluvy o.i. znamená, že poskytovateľ je oprávnený odpojiť užívateľa od poskytovaných služieb a požadovať navrátenie všetkých technických zariadení, ktoré mu poskytovateľ poskytol a to do 3 dní od odstúpenia zmluvy, s čím užívateľ súhlasí
 • ak užívateľ žiada vykonať práce podľa vlastných požiadaviek, ktoré sú nerealizovateľné alebo odporujú technickým a bezpečnostným normám a predpisom.
 • ak zariadenie  má dlhodobo takú chybu, kvôli ktorej ho nemožno užívať dohodnutým spôsobom, resp. ak poskytovateľ nemôže plniť predmet zmluvy z titulu vyššej moci.

 

VIII.

Platnosť zmluvy, záverečné a osobitné ustanovenia

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť od jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Užívateľ aj poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodov. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a uplynie posledný deň tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, ak v Podmienkach nie je uvedené inak. Po dobu plynutia výpovednej lehoty je poskytovateľ  oprávnený účtovať užívateľovi Cenu a iné ceny a platby podľa Zmluvy a užívateľ je povinný ich riadne a včas platiť.
 2. Zmluva sa môže ukončiť aj dohodou oboch zmluvných strán a to zásadne písomnou formou (v prípade nepredvídateľných dôvodov).
 3. Užívateľ prehlasuje, že súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje v   zmluve a dodatkoch boli počítačovo spracované, resp. sprístupnené ďalším subjektom vykonávajúcim bezhotovostný platobný styk.
 4. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Prípadné súdne spory z  tejto zmluvy budú riešené podľa slovenských právnych predpisov.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Všeobecné podmienky na poskytovanie služieb pripojenia k internetu vydaním nových „Podmienok“.
 6. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že si Podmienky, Tarifu a ostatné zmluvné dokumenty pozorne prečítal všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné. Zároveň potvrdzuje, že bol  tiež oboznámený so spôsobom užívania služby, úhradou platieb, odstraňovaním porúch a so všetkým súhlasí.
 7. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
 8. Užívateľ týmto udeľuje súhlas s prevodom a postúpením práv a povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi zo zmluvy na tretiu osobu
 9. Tieto podmienky boli vydané poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť od 1.4. 2016.